Επιτροπές

Σύμφωνα με απόφαση της υπ΄ αριθμ. 26/06-12-2017 Γενικής Συνέλευσης της Σ.Τ.ΕΦ. ορίστηκαν οι παρακάτω Επιτροπές στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών, αποτελούμενη από τους:

 1. Γκόγκο Χρήστο, Αναπληρωτή Καθηγητή
 2. Μάντακα Μάριο, Αναπληρωτή Καθηγητή
 3. Στεργίου Ελευθέριο, Αναπληρωτή Καθηγητή
 4. Βότη Κωνσταντίνο, Ακαδημαϊκό Υπότροφο
 5. Λιάγκου Βασιλική, Ακαδημαϊκό Υπότροφο
 6. Ράπτη Βασίλειο, Ακαδημαϊκό Υπότροφο

Η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών εισηγείται στην Γ.Σ. για όλα τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση τον προγραμματισμό και την ομαλή διεξαγωγή του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας τόσο της διδασκαλίας συμπεριλαμβανομένων των πτυχιακών εργασιών και του ρυθμού αποφοίτησης. Η επιτροπή στο τέλος κάθε διδακτικού εξαμήνου υποβάλλει την έκθεσή της προς τη Γ.Σ. με τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών έχει τη γενική εποπτεία της δομής και της επικαιροποίησης του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών. Επίσης, στις αρμοδιότητες της εμπίπτουν (α) η συγγραφή και επικαιροποίηση τόσο του Οδηγού Σπουδών όσο και των Περιγραμμάτων Ύλης των μαθημάτων που διδάσκονται, και η ανάρτηση τους στην ιστοσελίδα του Τμήματος, (β) η αντιμετώπιση ζητημάτων των  φοιτητών σχετικά με τις αναγνωρίσεις μαθημάτων λόγω μεταγραφών ή εγγραφών μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων, (γ) η αντιμετώπιση προβλημάτων των φοιτητών/τριών που σχετίζονται με τη φοίτηση τους και δεν μπορούν να επιλυθούν από τους Συμβούλους Σπουδών τους, και (δ) η ενημέρωση των φοιτητών/τριών σχετικά με τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων που τους/τις αφορούν.  

Επιτροπή Εργαστηριακών και Διδακτικών υποδομών αποτελούμενη από τους:

 1. Αδάμ Σταύρο, Καθηγητή Εφαρμογών
 2. Βαρτζιώτη Φώτιο, Καθηγητής Εφαρμογών
 3. Μαργαρίτη Σπυριδούλα, μέλος Ε.ΔΙ.Π.
 4. Χαριλόγη Βασίλειο, μέλος Ε.Τ.Ε.Π.
 5. Γιαννακέα Νικόλαο, Ακαδημαϊκός Υπότροφος
 6. Δημόπουλο Δημήτριο, Ακαδημαϊκό Υπότροφο

Σκοπός της Επιτροπής είναι η καταγραφή των εργαστηριακών και διδακτικών υποδομών του τμήματος, η τεκμηρίωση των άμεσων και μεσοπρόθεσμων αναγκών, ο σχεδιασμός άμεσων και μεσοπρόθεσμων προτάσεων για την ανανέωση, αντικατάσταση και δημιουργία σύγχρονων εργαστηριακών και διδακτικών υποδομών. Η επιτροπή συνεργάζεται με όλους τους διδάσκοντες, στο τέλος κάθε εξαμήνου υποβάλλει την πρότασή της  προς τη Γ.Σ.

Επιτροπή Δεοντολογίας, αποτελούμενη από τους:

 1. Αντωνιάδη Νικόλαο, Καθηγητής
 2. Γκόγκο Χρήστο, Αναπληρωτή Καθηγητή
 3. Γλαβά Ευριπίδη, Καθηγητή

Η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει ως βασική αρμοδιότητα την εξέταση των περιπτώσεων πιθανής αντιγραφής κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ή τη διαδικασία αξιολόγησης πτυχιακών εργασιών, οι οποίες έχουν περιέλθει σε αυτή από τους επιτηρητές ή εξεταστές. Η συγκεκριμένη Επιτροπή πραγματοποιεί συναντήσεις με τους διδάσκοντες στα μαθήματα των οποίων σημειώθηκαν τα υπό διερεύνηση συμβάντα, καθώς επίσης και με τους εμπλεκόμενους φοιτητές. Τέλος, η Επιτροπή Δεοντολογίας γνωστοποιεί την απόφαση της στην Συνέλευση του Τμήματος, η οποία την εγκρίνει και επιβάλλει ποινή ή την απορρίπτει.

 Επιτροπή Κτιριακών υποδομών & Ασφάλειας, αποτελούμενη από τους:

 1. Λιαροκάπη Δημήτριο, Καθηγητή Εφαρμογών
 2. Τζάλλα Αλέξανδρο, Καθηγητή Εφαρμογών
 3. Δημόπουλο Δημήτριο, Ακαδημαϊκό Υπότροφο
 4. Δρούγα Βασίλειο, Ακαδημαϊκό Υπότροφο

Σκοπός της Επιτροπής είναι η καταγραφή των κτιριακών υποδομών, η τεκμηρίωση των άμεσων και μεσοπρόθεσμων αναγκών, η κατάθεση προτάσεων αύξησης της λειτουργικότητας των υποδομών και βελτίωσης της ποιότητας διαβίωσης στους χώρους του τμήματος. Η ασφάλεια, υγιεινή και προστασία των χώρων του Τμήματος αλλά και η ασφάλεια και υγεία των φοιτητών και του προσωπικού του. Επίσης η Επιτροπή συνεργάζεται με κάθε υπεύθυνο, όπως η Τεχνική Υπηρεσία και η Διοίκηση για θέματα πυρασφάλειας, αντισεισμικής προστασίας και καλής κατάστασης των χώρων του Ιδρύματος. 

Επιτροπή Δικτυακού τόπου τμήματος, αποτελούμενη από τους:

 1. Τσούλο Ιωάννη, Επίκουρο Καθηγητή
 2. Χαριλόγη Βασίλειο, μέλος Ε.Τ.Ε.Π.
 3. Καρβέλη Πέτρο, Ακαδημαϊκό Υπότροφο

Οργανώνει την πληροφόρηση, και ενημέρωση των φοιτητών και κάθε ενδιαφερόμενου κύρια μέσω του δικτυακού τόπου του τμήματος. Είναι υπεύθυνη για την επικαιροποίηση του δικτυακού τόπου, την χρήση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών που διευκολύνουν την πρόσβαση και αυξάνουν την προσπελασιμότητα. Επιμελείται την προβολή του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του τμήματος κύρια μέσω του δικτυακού τόπου του τμήματος.